คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ปฎิบัติงานทำความสะอาด (อาคาร 6) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา
-มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-เพศหญิงหรือชาย หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-มีความรู้ความเข้าใจในงานต้านการรักษาความสะอาดและสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทําความสะอาดได้เป็นอย่างดี
-สามารถพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครไปยัง “หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 96000” โดยจะยืดวันที่ส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-4382545 รับสมัครบัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"