สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ADVERTISEMENT

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครใบสมัคร