กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับสมัครคัดเลือกพนักงาน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับสมัครคัดเลือกพนักงาน

ADVERTISEMENT

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทํางานเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง รับสมัครบัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พิธีกรผลิตข่าว และรายการ 1 อัตรา
-สัญชาติไทย
-อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
-ไม่จํากัดเพศ
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
-มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีหรือส่งใบสมัครทางอีเมลล์Email : [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7326 2689 รับสมัครบัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร