สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 4 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
-มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsofe Office และทักษะด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถพิมพ์หนังสือและเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
-มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsofe Office และทักษะด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
-มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"