มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.งานให้บริการรักษาความปลอดภัย (เพศชาย) 3 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร7
-ได้รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (เป็นทหวรเกณฑ์) แล้วนําปลดเป็นทหารกองหนุน หรือ
-สําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (น.ศ.ท.) ไม่ต่ำกว่าขั้นปีที่ 3 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารและสําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษความปลอดภัย พ.ศ.2560

2.งานให้บริการรักษาความปลอดภัย (เพศหญิง) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-สําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (น.ศ.ท.) ไม่ต่ำกว่าขั้นปีที่ 3 หรือผ่าน
-เคยรับราชการทหาร ตํารวจ เคยเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือมีประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือ
-สําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษความปลอดภัย พ.ศ.2560

การรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกแบบพอร์มการสมัครงาน และส่งพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ และจ่าหน้าซองถึง “งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000” โดยจะยืดวันที่ส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6849919 รับสมัครวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"