ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ADVERTISEMENT

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศปียบัตรวิชาชซีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศปบียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะที่ปฏิบัติ หรือ
-ในภรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร