สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 18-25 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบลนั้น ๆ ที่เปิดรับสมัคร ณ วันที่รับสมัครสอบ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน / ตําบล
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

2.บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ตําบลนั้น ๆ ที่เปิดรับสมัคร ณ วันที่รับสมัครสอบ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน / ตําบล
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

3.บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่อําเภอกะพ้อ ณ วันที่รับสมัครสอบ สามารถปฏิบัติงานประจํา ณ ศูนย์แรงงานประจําอําเภอกะพ้อใต้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีชื่ออยู่โนทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-สามารถรวบรวมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการประสานงานและบริหารจัดการศูนย์แรงงานประจําอําเภอได้ด้วยตนเอง

4.บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่อําเภอกะพ้อ ณ วันที่รับสมัครสอบ สามารถปฏิบัติงานประจํา ณ ศูนย์แรงงานประจําอําเภอกะพ้อใต้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีชื่ออยู่โนทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-สามารถรวบรวมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการประสานงานและบริหารจัดการศูนย์แรงงานประจําอําเภอได้ด้วยตนเอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 3 ถนนเดชา
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 18-25 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"