องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานวิทยุ 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-ได้รับใบอนุญาตหรือใบประกาศหรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมการใช้วิทยุสมัครเล่น หรือวิทยุสื่อสาร มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ถุกเฉิน กู้ซีพ กู้ภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตํากว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและหนิดที่กฎหมายกําหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตําแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (กองเจ้าหน้าที่) รับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"