วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการ 4 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

1.บริหารทั่วไป ครู รหัสสาขา 105 สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออกกําลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

2.บริหารทั่วไป ครู รหัสสาขา 303 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เกษตร
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ADVERTISEMENT

3.บริหารทั่วไป ครู รหัสสาขา 311 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

4.บริหารทั่วไป ครู รหัสสาขา 508 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาดิจิทัลอาร์ต (ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศิลป์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย/ดิจิตอลมีเดีย
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบุคลากร อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครวันที่ 22-28 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"