โรงเรียนซอลีฮียะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกทําหน้าที่ครูผู้สอน 7 อัตรา

โรงเรียนซอลีฮียะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกทําหน้าที่ครูผู้สอน 7 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนซอลีฮียะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกทําหน้าที่ครูผู้สอน 7 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

ด้วยโรงเรียนซอลีฮียะห์ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อทําหน้าที่ครูผู้สอนจํานวน 7 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูผู้สอนวิชาดังกล่าว ข้างต้น ดังนี้

ระดับอนุบาล

1.ครูผู้สอนปฐมวัย 1 อัตรา
2.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ระดับประถมศึกษา

1.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
2.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
3.ครูผู้สอนอิสลามศึกษา 1 อัตรา

ระดับมัธยมศึกษา

1.ครูผู้สอนภาษาไทย 1 อัตรา
2.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัคร
1. สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมตัวจริง จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
7. เอกสาร เกียรติบัตร ผลงานต่าง ๆ ของตนเอง (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
8. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการแต่ละระดับ โรงเรียนซอลีฮียะห์ รับสมัครบัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"