ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-9 เมษายน 2564

1.นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3.นักวิขาการพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

4.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

5.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6.นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าบปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์ สํานักงาน ก.ค.ศ.

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 1-9 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"