โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียน 3 อัตรา

โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียน 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียน 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-26 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– เพศชาย พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
– มีความสามารถด้านออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
– มีความสามารถด้านการจัดการสารสนเทศของโรงเรียน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
– มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานและการท าหนังสือราชการ

2.ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิ ม.6
– มีความสามารถในการใช้งานและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างของโรงเรียน
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
– รักงานบริการ ละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบรักความสะอาด

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิ ม.6
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท าความสะอาด
– มีทักษะในการท าความสะอาด
– รักงานบริการ ละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ รักความสะอาด
– มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อหน้าท

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ถนนเพชรเกษม ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 22-26 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"