มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์ควบคุมซ่ายศรีตรัง และศูนย์โทรทัศน์วงจรปิด และสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี รับสมัครวันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

1.ตำแหน่งงานให้บริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) (ประจำศูนย์ควบคุมซ่ายศรีตรัง และศูนย์โทรทัศน์วงจรปิด) จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
– ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
– สําเนาใบประกาศพนักงานวิทยุ (ถ้ามี)
– สําเนาใบประกาศอบรมการปฐมพยาบาลหรืออบรมเวชกิจฉุกเฉิน (ถ้ามี)

2.ตำแหน่งงานให้บริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) (สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี) จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
– เคยรับราชการทหาร ตํารวจ เคยเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) หรือมีประสบการณ์ในต้านการรักษาความปลอดภัยมานแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
– สําเร็จการศึกษาวิขาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกําหนด (น.ศ.ท.) ไม่ต่ำกว่าขั้นปีที่ 3 หรือ
– สําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบคณะกรรมการกถกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนตมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาเขตปัตตานี อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 2 รับสมัครวันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร 1ประกาศรับสมัคร 2


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"