มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย

มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งงานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ตํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า
-เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๕ ปบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-เคยรับราชการทหาร ตํารวจ เคยเป็นสมาชิกกองอาสารักษาตินแดน (อส.) หรือมีประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
-สําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกําหนด (น.ศ.ท.) ไม่ต่ำกว่าขั้นปีที่ ๓ หรือ
-สําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี อาคารสํานักงานวิทยาเขตปัตตานี (ขั้น ๒) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๗๔๙๙๑๙ รับสมัครวันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"