มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานให้บริการ (รปภ.) 4 อัตรา

มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ งานให้บริการ (รปภ.) 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานให้บริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งงานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า
-เพศขาย มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-เคยรับราชการทหาร ตํารวจ เคยเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) หรือมีประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
-สําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกําหนต (น.ศ.ท.) ไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ ๓ หรือ
-สําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอตภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี อาคารสํานักงานวิทยาเขตปัตตานี (ขั้น ๒) รับสมัครวันที่ 29 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"