โรงเรียนบ้านสายชล รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนบ้านสายชล รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ADVERTISEMENT

โรงเรียนบ้านสายชล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รับสมัครวันที่ 19-25 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
-มีอายุไม่ตํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน หมู่ ๔ ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
-ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟื้นเฟื่อน ไม่สมประกอบ
-เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ สามารถดูแลเด็กพิการ และจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยได้
-สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี เอกปฐมวัย และมีใบประกอบวิชาชีพ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านสายชล รับสมัครวันที่ 19-25 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"