วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ – 22 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ ผลิตสื่อ และจัดรายการ Facebook live เพื่อเผยประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางที่ทันสมัย
-มีความคิดสร้างสรรค์การออกแบบและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับโปสเตอร์ ภาพกราฟิก และวิดีโอ เป็นต้น และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการผลิตสื่อ เช่น Photoshop และ Premiere หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์ในงานด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาพัฒนาชุมชน
-มีจิตบริการ ยินดีและเต็มใจให้บริการ มีใจที่จะให้บริการ
-มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ มีความคิดเชิงบวก ยินดีและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบัดนี้ – 22 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"