คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน

ADVERTISEMENT

สำนักงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครวันบัดนี้ – 6 มกราคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร
-ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
-หนังสือแนะนําตัวผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) จํานวน 1 ชุด
-สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) อย่างละ 1 ชุด
-สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
-เพศชาย ให้แนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 หรือสําเนาใบรับรองผลการเข้ารับการตรวจเลือกทหาร แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางทหาร จํานวน 1 ฉบับ
-ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จํานวน 1 ชุด
-หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สํานักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 96000 โทร 0 7331 3928 – 50 ต่อ 1925, 0 7333 1303 รับสมัครบัดนี้ – 6 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"