โรงเรียนศาสนศึกษา รับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษามลายู

โรงเรียนศาสนศึกษา รับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษามลายู

ADVERTISEMENT

โรงเรียนศาสนศึกษา รับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษามลายู รับสมัครวันที่ 15-21 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่ครูผู้สอนวิชาภาษามลายูง จำนวน 1 อัตรา
-จบ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาภาษามลายูหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถพูดและเขียนภาษามลายูได้
-สนุกกับการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
-สนุกกับการสอนและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักเรียน
-ช่างคิด ช่างทำ
-รักเด็ก ชอบพูดคุยกับเด็ก

ADVERTISEMENT

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาเอกสารแสงวุฒิการศึกษา
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
6.ใบรับรองการทำงาน (กรณีที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน)
7.resume / portfolio (ถ้ามี)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบุคลากร แผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนศาสนศึกษา ตำบล ตะบิ้ง อำเภอ สายบุรี ปัตตานี 94110 รับสมัครวันที่ 15-21 ธันวาคม 2563

ดูประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"