สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาทางเกษตรกรรม หรือ
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
-สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
-เป็นผู้มีความรู้และความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เลขที่ 10 ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"