มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกพนักงาน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-25 ตุลาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้
1.ช่างเทคนิค 2 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาช่างไฟฟ้าช่างประปาหรือช่างไม้ หรือเทียบเท่า
-เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานช่างไฟฟ้าประปาหรืองานไม้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

2.พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริะกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้างหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมจัดทำครุภัณฑ์งานปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-เพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
1.นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
-อายุไม่เกิน 40 ปี
-หากผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครวันที่ 9-25 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"