วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 25-29 กันยายน 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 102 ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)/วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษขั้นสูง/ภาษาอังกฤษศึกษา/วิธีสอนภาษาอังกฤษ/วรรณคดีภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ/ภาษาอังกฤษและการแปล/ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว/ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ/การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.รับรองแล้วในกลุ่มสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย รหัสวิชา 604 คหกรรม(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)/แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า/ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า/ออกแบบผลิตภัณฑ์ลิ่งทอ/ออกแบบแฟชั่นและลิ่งทอ/สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย/มัณฑณศิลป์-แฟชั่นดีไซน์/เทคโนโลยีเสื้อผ้า/วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบลิ่งทอและแฟชั่น/อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ
2.กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันที่ได้รับการจัดทําสัญญาจ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรืองมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2547 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี งานบุคลากร รับสมัครวันที่ 25-29 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"