สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2566

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพคชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปืบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-มีใบอนุญาตขับซีรถยนต์ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกําหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปีและมีประสบการณ์ในการขับชีรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
-ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความค้นโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
-ไม่เคยต้องโทษหางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษและไม่เป็นผู้บกพร องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เป็นผู้เสพ หรือติดยาเสพติดใดๆ
-มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรหางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการชนส่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด .
-มีความรู้พันฐานด้านเครื่องยนต์ การบํารุงรักษา สามารถชับรถทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี และสามารถตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย พร้อมดูแล รักษาความสะอาดของรถยนต์ทั้งภายใน – ภายนอก อย่างสม่าเสมอ
-สามารถแก้ไขสถานการณ์ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้หากรถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง
-มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี รับสมัครบัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"