มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครจ้างเหมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 27 มีนาคม – 21 เมษายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าทีดูแลห้องประชุม (สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า
-มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
-มีมนุษยสัมพันที่ดีและมีจิตบริการ

การรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน และส่งพร้อมหลักฐาน ทางไปรษณีย์ และจ่าหน้าซองถึง “งานบริหารทรัพยากรบคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หม่ทิ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรสะบิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000” โดยจะยืดวันทิส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6749919 รับสมัครวันที่ 27 มีนาคม – 21 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"