สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ก.พ. รับรอง

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกียวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีอากร การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากรพืนที่ปัตตาบี หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี เลขที่ 27 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 รับสมัครวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"