สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 อัตรา

สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-22 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Programmer) 1 อัตรา
มีสัญชาติไทย
-เพศชาย / หญิง
-อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science. สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-การศึกษาด้านศาสนาอิสลาม จบอิสลามศึกษาระดับ อิบตีดาอีย์ช้ัน 4 (ถ้ามี)
-นับถือศาสนาอิสลามและประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของสังคมมุสลิม
-ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้น (กรณีเพศชาย)
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน
-ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท
-มีความรอบคอบ มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
-หากมีความสามารถในการพัฒนา Mobile App Android และ ios สหกรณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย
-อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ สาขานิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / ประชาสัมพันธ์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
-การศึกษาด้านศาสนาอิสลาม จบอิสลามศึกษาระดับ อิบตีดาอีย์ช้ัน 4 (ถา้มี)
-นับถือศาสนาอิสลามและประพฤติปฏิบัติตนเป นที่ยอมรับของสังคมมุสลิม
-ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้น (กรณีเพศชาย)
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน
-ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกบัสิ่งเสพติดทุกประเภท
-มีความรอบคอบ มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
-มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe illustrator , Adobe premiere pro , Adobe
after effects ได้เป็ นอย่างดี
-มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ สหกรณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด สำนักงานใหญ่ ( ช้ัน 2 ) ที่อยู่ 72 หมู่ที่ 7 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร : 073 – 348541 / 073-719699 หรือ ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่ [email protected] รับสมัครวันที่ 11-22 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"