มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบัดนี้ถึง 19 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ สำนักงานบริหาร (อัตรำเลขที่ 4319) 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม JAVA, MySQL, SQL, HTML, PHP, Python, R และ
.NET
-สามารถวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนำระบบสำรสนเทศสำหรับองค์กรได้
-มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
-มีประสบการณ์ในการพัฒนา Predictive Model โดยใช้ Machine Learning Techniques จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ในการพัฒนำระบบสารสนเทศ (Web Application และ Mobile Applications)
สำหรับองค์การจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีตรรกะในการคิดและมีความคิดสร้างสรรค์
-มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันหรือเร่งรีบได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 19 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"