ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ

ADVERTISEMENT

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รับสมัครวันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
-สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
-เป็นผู้มีความรู้ และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft offce

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ปัตตานี หมู่ที่1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"