คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 4311) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ำปริญญาตรี ทุกสาขา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-หากมีประสบการณ์หากมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบ
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.นักวิชาการอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 4310) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ำปริญญาตรี ทุกสาขา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3.นักวิชาการอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 4309) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้
-สาขาการพัฒนำทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
-สาขาวิชาภำวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
-สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
-สาขาวิทยาการข้อมูล
-สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-สาขาบริหารธุรกิจ
-สาขาสถิติ
-ถ้ำเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)
-หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"