สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
-มีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด
-ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่คณะกรรมการฯ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่คณะกรรมการฯ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"