องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-21 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย) 2 อัตรา
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในกลุ่มวิชาดังนี้ อนุบาล ,อนุบาลศึกษา ,การอนุบาลศึกษา ,ปฐมวัยศึกษา ,การปฐมวัยศึกษา ,การปฐมวัย ,การศึกษาปฐมวัย
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน โดยต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพอยู่ก่อนวันเปิดรับสมัคร หรือในวันที่สมัคร และต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 12-21 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"