คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 3 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 4 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการอุดมศึกษา (เลขที่ 4309) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้
-สาขาการพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร
-สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
-สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
-สาขาวิทยาการข้อมูล
-สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-สาขาบริหารธุรกิจ
-ถ้ำเป็นเพศชำยต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)
-หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงำนในบทบาทหน้ำที และความรับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัคร

2.นักวิชาการอุดมศึกษา (เลขที่ 4310) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ำปริญญาตรี ทุกสาขา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัคร

3.นักวิชาการอุดมศึกษา (เลขที่ 4311) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ำปริญญาตรี ทุกสาขา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-หากมีประสบการณ์หากมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบ

ประกาศรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 4 กันยายน 2565

ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"