โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ อุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และ
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"