องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 13-22 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานวิทยุ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
-ได้รับใบอนุญาต หรือใบประกาศหรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมการใช้วิทยุสมัครเล่น หรือวิทยุสื่อสาร มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ตํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ซีพ กู้ภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีจากนายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมืใบอนุญาต/ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกําหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตําแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 13-22 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"