องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 4 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 26 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลกฉุกเฉิน) 4 อัตรา
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีความรู้ ความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับรถยนต์มาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือนายจ้างนั้น
-มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฉุกเฉินระดับต้น หรือหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกําหนด มาแล้วไม่ตํากว่า 5 ปี และไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 26 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"