มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-22 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานรักษาความปลอดภัย (เพศชาย) 5 อัตรา
สังกัดงานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ได้รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (เป็นทหารเกณฑ์) แล้วนําปลดเป็นทหารกองหนุน หรือ
-สําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (น.ศ.ท.) ไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 หรือ
-ผ่านการเกณฑ์ทหารและสําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษความปลอดภัย พ.ศ. 2560

2.พนักงานรักษาความปลอดภัย (เพศหญิง) 1 อัตรา
สังกัดงานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิงแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-สําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (น.ศ.ท:) ไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 หรือ
-เคยรับราชการทหาร ตํารวจ เคยเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือมีประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
-สําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 หรือหลักสูตรอื่นเทียบได้ไม่ตํากว่านี้

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โดยจะยืดวันที่ส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6749919 รับสมัครวันที่ 8-22 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"