สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 5 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-18 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเอก ดงนี้ การบัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์, การเงินและการธนาคาร
-มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

2.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบไม่ตำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
-มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

3.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเอกนิติศาสตร์
-มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
-มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมันเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเอก ดังนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนู่
-มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
-มีอายุระหว่าง 30-40 ปี
-มีไบอนุญาตขับขีรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานไต้อยู่จนถึงปัจจุบัน
-รู้จักเส้นทางในจังหวัดปัตตานี เป็นอย่างดี
-มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
-มีความรู้พินฐานด้านเครื่องยนต์ การบํารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี
-มีความขือสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมันเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โดยเขียนมุมซอง (สมัครเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ) รับสมัครวันที่ 11-18 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"