มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรม 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรม 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-19 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้
1.นักวิชาการศึกษา (สังกัดงานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ถองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
-อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ
2.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (สังกัดศูนย์กีฬาและนันทนาการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 5-19 เมษายน 2565


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"