มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 มีนาคม – 12 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ช่างซ่อมบํารุงรักษา 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือวุฒิการศึกษาไม่ตํากว่าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสบการณ์ด้านงานไม้ งานปูน และงานเหล็ก
-เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านงานไม้ งานปูน งานเหล็ก (เชื่อมโลหะ) งานซ่อมครุภัณฑ์ งานจัดทําครุภัณฑ์ งานต่อเติมอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมและงานปรับปรุงอาคารสถานที่ (งานไม้ งานปูนงานเหล็ก และงานเชือมโลหะ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2.พนักงานทําความสะอาดอาคาร 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า
-เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการรักษาความสะอาดและสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทําความสะอาดได้เป็นอย่างดี
-สามารถพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีด่วนพิเศษ (EMS) และจ่าหน้าซองถึง “งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000” โดยจะยืดวันที่ส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6749919 รับสมัครวันที่ 28 มีนาคม – 12 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"