มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี รับสมัครวันที่ 26 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

พนักงานจราจร 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
– ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
– เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาจราจร ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ขุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตํารวจ พ.ศ. 2551 หรือเคยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากร บุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (ชั้น 2) โทรศัพท์ 095-6749919 รับสมัครวันที่ 26 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร