โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ADVERTISEMENT

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 19-23 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

ครูวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
– คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอกที่ระบุ
– เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
– มีความชํานาญในสายาวิชาที่ตนสมัคร ทั้งทักษะ การพูด อ่าน เขียน และการฝึกปฏิบัติ
– สามารถทํางานได้เต็มเวลา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา หมู่ที่ 7 บ้านโคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 19-23 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร