กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 16 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 16 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 16 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
1.1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 อัตรา
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ดังนี้
-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฎฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
-สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการซุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
-สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์เกษตรทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
-สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

1.2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
2.1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 อัตรา
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ดังนี้
-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฎฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
-สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการซุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
-สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์เกษตรทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
-สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

ADVERTISEMENT

2.2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
3.1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3 อัตรา
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ดังนี้
-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฎฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
-สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการซุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
-สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์เกษตรทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
-สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

3.2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"