กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 10 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ

-ช่วยปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนและช่วยวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับงานสงวน อบนุรักษ์ คุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าชายเลน การส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน การฟื้นฟู แก้ไข ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้ชายเลน การจัดการป่าชุมชน การควบคุม การกํากับดูแล ป้องกันการกระทําผิด การบุกรุกทําลายป่าชายเลน การป้องกันและควบคุมไฟป่าป้องกันการควบคุมไฟป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ชายเลน การอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ชายเลน ผลิตผลป่าไม้ชายเลน อุตสาหกรรมไม้ สวนป่าตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การส่งเสริม การกระตุ้น การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าชายเลน การศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การปลูกป่าชายเลน ผลิตผลป่าไม้ชายเลน การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพและงานป่าไม้ชายเลนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนสภาพความสมบรูณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าชายเลน รวมทั้งรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ชายเลนอย่างยั่งยืน
-ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้ และช่วยวิชาการป่าไม้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
-ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการทํางาน
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dmcr.thaijobjob.com รับสมัครวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"