เทศบาลตำบลแว้ง รับสมัครสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

เทศบาลตำบลแว้ง รับสมัครสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

เทศบาลตำบลแว้ง รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.คนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป) 1 อัตรา
2.คนงานทั่วไป (กองช่าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป) 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อ ดังนี้
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 60 ปี
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม
2.วัณโรคในระยะอันตราย
3.รคเท้าซ้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5.โรคพิษสุราเรื้อรัง
-ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
-ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชซ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"