โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รับสมัครวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคหาสัชกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร