สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส รับสมัครบุคคลเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-18 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูวิชาการ (เคมี) 1 อัตรา
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี กลุ่มวิชาเคมี ดังนี้
-เคมี, การสอนเคมี, การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา, เคมีศึกษา, เคมีเทคนิค, ชีวเคมี, เคมีทั่วไป, วิศกรรมเคมี, อินทรีย์เคมี, วิทยาศาสตร์/เคมี, วัสดุศาสตร์
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-มีความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนสมัคร ทั้งทักษะการพูดอ่าน เขียน และการฝึกปฏิบัติ
-สามารถทํางานได้เต็มเวลา -มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

2.ครูวิชาการ (วิทยาศาสตร์) 1 อัตรา
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี กลุ่มวิชาเอก วิทยาศาสตร์ดังนี้
-วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ศึกษา, การศึกษา (วิทยาศาสตร์), วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
-วิทยาศาสตร์กายภาพ
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-มีความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนสมัคร ทั้งทักษะการพูดอ่าน เขียน และการฝึกปฏิบัติ
-สามารถทํางานได้เต็มเวลา
-มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจําตัวทีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

ADVERTISEMENT

3.นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (เพศชาย) 1 อัตรา
คุณวุฒิไม่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และต้องมีคุณวุฒิอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย หรือทางวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา หรือทางใดทางหนึ่งที่หน่วยงานรับสมัครเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-เป็นผู้มีโบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพครู
-สามารถทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายแก่ผู้ใช้บริการตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้องและเหมาะสม
-สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยเทคนิคเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักกีฬาบุคคลทั่วไป และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
-สามารถวางแผนหรือจัดทํารายงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
-สามารถดูแล บํารุง รักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือและอุปกรณ์ออกกําลังกาย ให้มีความเที่ยงตรงถูกต้อง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน
-เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) และมีสัญชาติไทย
-สามารถทํางานได้เต็มเวลา
-มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมและพร้อม ที่จะทําการฝึกซ้อม ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจําตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่

4.พนักงานบริการ (เพศชาย) 1 อัตรา
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) และมีสัญชาติไทย
-สามารถทํางานได้เต็มเวลา
-มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมและพร้อมที่จะปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจําตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
-อายุตั้งแต่ 23-50 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 14-18 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร