เทศบาลตำบลปาเสมัส รับสมัครสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตำบลปาเสมัส รับสมัครสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ADVERTISEMENT

เทศบาลตำบลปาเสมัส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คนงานทั่วไป 1 อัตรา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (ในวันรับสมัคร)
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั้นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื่อรัง
-ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
-ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดอันได้กระทําโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
-ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร