คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน

ADVERTISEMENT

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในอุดมศึกษา รับสมัครบัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวชาพยาบาลศาสตร์
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ
-มีประสบการณ์การทํางานด้านการพยาบาล ในโรงพยวบาลของรัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 2 ปี
-มีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลเฉพวะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องใตเทียม) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร