วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-15 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมการออกแบบกราฟิก โปรแกรมการตัดต่อวิดิโอ
-มีใจรักบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
-หากมีประสบการณ์ในงานด้านการสือสาร การประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส.หรือ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ตํากว่านี้ทางอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์หรือทางอื่นที่ ก.พ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
-มีประสบการณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3.นักจัดการทั่วไป (โภชนาการและอาหาร) 1 อัตรา
-เพศชายหรือเพศหญิง
-อายุ 22-35 ปี
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ด้านโภชนาการและอาหาร 1-2 ปี
-จบสาขา Food Science จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4.นักจัดการทั่วไป (นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์) 1 อัตรา
-เพศชายหรือเพศหญิง
-อายุ 22-35 ปี
-สําเร็จการศึกษาไม่ตํากว่าระดับปริญญาตรี
-มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 7-15 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"