วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) รับสมัครวันนี้ถึง 14 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ข่างไฟฟ้ากําลัง (กรณีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส (งานธุรการ) รับสมัครวันนี้ถึง 14 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"